Autoshop Winsum   
Nederlands 
  Home
 
 
Producten
Xenon ombouwkits
Losse xenon lampen sets
Origineel Xenon / D2S D2R D1S Xenonlampen
Originele fabrieks Xenon delen
Litech Xenonlook lampen 7500K
Stadslichten W5W
Alu ventieldopjes
Coming home / leaving home module
Safetycar / Flitslampen
Parking Control Wireless
Glansprotector
V-Maxx schroefset
V-Maxx vaste set verlaging
Flat Blade Wissers
VAG Diagnose Apparatuur
BMW/Mini service interval reset
Luchtmassameter ( LMM )
Banden,velgen,accu's, etc.
 
Extra
Algemene voorwaarden
Contact gegevens
Xenon verlichting
Welke type lamp heb ik nodig voor mijn auto?
Gastenboek
Lampfitting adapters
Xenon foto's
Links van andere site's
 

Algemene voorwaardenArtikel 1: Algemeen
1. Op alle aanbiedingen van Autoshop Winsum  zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
2. Naast deze algemene voorwaarden kan  Autoshop Winsum  aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort
transactie c.q. aard van de werkzaamheden.
De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd
zijn of afwijken van de voorwaarden van Autoshop Winsum
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van  Autoshop Winsum  via e-mail, internet, telefonisch of
anderszins.
2. Autoshop Winsum  heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
Artikel 3: Offertes
1. De prijsvermeldingen van Autoshop Winsum  zijn geen offerte.
2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.
Artikel 4: Aanbiedingen
1. Alle op de website van Autoshop Winsum  vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
2.  Autoshop Winsum  behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.
Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen voor particulieren op de website van  Autoshop Winsum  zijn inclusief 19% BTW.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van  Autoshop Winsum  onder voorbehoud van type of drukfouten.
    Autoshop Winsum  heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3. De producten van Autoshop Winsum  worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
4. Producten van de Autoshop Winsum  website die door dealers van Autoshop Winsum  worden verkocht, mogen nooit onder een prijs meer dan 6%  onder de prijs van de Autoshop Winsum  website worden geadverteerd.
Artikel 6: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 7: Betaling
Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
2. Voor het geval dat  Autoshop Winsum  een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan  Autoshop Winsum 
   Verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. Autoshop Winsum  is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven.
   Zodra  Autoshop Winsum  hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.
5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
Artikel 8: Verzending
1. De producten worden verzonden voor risico van de verkoper.
De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te  nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TPG of GLS post opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Autoshop Winsum .
4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de doorGLS of TPG post op te geven opslagplaats,
  zal  Autoshop Winsum  de koper een factuur te sturen van de door  Autoshop Winsum  gemaakte kosten.
 Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van  50 bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit       handen te geven.
Zodra  Autoshop Winsum  hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper .
Artikel 9: Levering
1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels
verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper
hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Autoshop Winsum .
4. Bestelde producten zijn ook af te halen bij contante betaling.
5. Op de bij Autoshop Winsum  bestelde producten word geen geld geretourneerd, het is wel mogelijk om een tegoedbon te kriigen
Artikel 10: Garantie
1. Autoshop Winsum  staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid
    en de  goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op geleverde producten wordt  garantie ( staat bij artikel ) verleend.tenzij anders vermeld.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van
een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Autoshop Winsum  of een
daartoe aangewezen reparatie servicecenter.
Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Autoshop Winsum  zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten afkomende producten of onheilen.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
6. Bij wisseling van eigenaar vervalt automatisch de garantie van het aangeschafte product
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten door  Autoshop Winsum  wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
Artikel 12: Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Autoshop Winsum  afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking
1.  Autoshop Winsum  aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
2. Autoshop Winsum  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling,
ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
3. Verder aanvaardt Autoshop Winsum  geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het autorijden.
  
Artikel 14: Overmacht
1. Indien  Autoshop Winsum  door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als  Autoshop Winsum  als gevolg van de overmacht enig
voordeel mocht hebben.
4. Autoshop Winsum  zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
Artikel 15: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Autoshop Winsum  niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt
aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een
deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot
verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het
vordering, die  Autoshop Winsum  te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft  Autoshop Winsum  het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.  Autoshop Winsum  is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Autoshop Winsum  schriftelijk in verzuim stellen en deze een
redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper
nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds
in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door  Autoshop Winsum  verrichte
prestaties, en heeft  Autoshop Winsum  onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
Artikel 16: Arbitrage
1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en  Autoshop Winsum  zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.
 
Disclaimer
 
Hoewel  Autoshop Winsum  de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die
informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend.
Alle informatie op deze website, dus ook de prijzen en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.
Wijzigingen
Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Aansprakelijkheid
Autoshop Winsum  zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in
deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking
stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.
Auteursrecht
Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe
aan Easy Business Tools en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Voorbehoud
Autoshop Winsum  behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigeninzicht te wijzigen.
 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
 
Aanbiedingen
 
Parking Control Wireless
Parking Control Wireless